www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Vysvětlivky, vybrané zkratky a časté dotazy

Vyhledávat můžete jak podle příjmení, jména, data a místa narození osob, tak i podle registračních či archivních čísel svazků či spisů, k nimž byly evidovány. Poslední vyhledávací kritérium umožňuje u všech spisů a svazků (tedy i u zničených nebo nedohledaných) zjistit, jaké osoby k nim byly vedeny. Popis databáze EZO naleznete zde. Vysvětlivky nejčastěji používaných zkratek a odpovědi na často kladené dotazy najdete zde.

Při vyhledávání v EZO stačí vyplnit jednu rubriku, bez ohledu na háčky, čárky, velká nebo malá písmena. Vyhledávat lze i vložením nejméně prvních tří písmen v libovolném vyhledávacím poli a doplnit znakem * , takto budou hledány různé varianty slova. Například pro zadaný výraz "Novák*", budou vyhledané osoby "NOVAK", "NOVAKOVA" a pod.

Databázi zveřejňujeme tímto způsobem, protože tak neučinil Ústav pro studium totalitních režimů (resp- Archiv bezpečnostních složek) ani po dvou letech své činnosti. Jedná se o unikátní archivní pomůcku, podle níž je možné alespoň částečně zjistit, o jaké osoby se StB zajímala. V tomto kontextu je překvapivé, že ani po takřka dvaceti letech od listopadových událostí velká část lidí, které StB evidovala a sledovala, o tomto faktu nebyla ze strany současného státního aparátu doposud informována. Databázi zveřejňujeme také proto, abychom se pokusili omezit případné vydírání některých státních úředníků a politiků.

Ze samotného záznamu v EZO nelze ve většině případů dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala.

Jako doplněk uvádíme možnost vyhledávat ve dvou databázích spolupracovníků StB. Oficiální seznamy spolupracovníků naleznete zde a doplnění chybějících jmen zde. Pro úplnost je potřeba dodat, že samotná evidence člověka v těchto databázích nevypovídá nic o jeho charakteru, morálce, vině či nevině. Teprve bližším zkoumáním životní cesty jednotlivce lze dospět ke konktrétnímu závěru.

Pokud najdete u konkrétní osoby odkaz na konkrétní spis, můžete o jeho zpřístupnění - pokud se dochoval - požádat Archiv bezpečnostních složek zde. Databáze StB Evidence zájmových osob (EZO) vznikla jako přepis písemných podkladů. Obsahuje záznamy k více než 777 000 osobám. Při přepisu do elektronické podoby mohlo pochopitelně dojít k chybám ve formě překlepů - po srovnání s původním písemným podkladem a dalšími prameny jistě archiváři snadno správné údaje případnému zájemci sdělí.

Jednotlivé krajské či centrální útvary StB vedly svazky a spisy ve svých vlastních registračních a archivních protokolech. Proto je nutné při vyhledávání podle archivního či svazkového čísla zkontrolovat, jaký útvar StB příslušný svazek či spis registroval, či uložil do archivu. Aby se jednalo o jediný spis, musí se tedy ve vyhledaných údajích k jednotlivým osobám shodovat příslušné archivní či registrační číslo a název útvaru StB.

Za kolektiv autorů

Stanislav Penc

Tel: 605/701081

Email: stanislavpenc@volny.cz

Co zapsání jména v seznamu znamená?

Samotný záznam neznamená nic jiného než to, že se StB o uvedenou osobu z jakéhokoliv důvodu zajímala. Nelze z tohoto záznamu odvodit nic jiného.

Jak požádat o záznamy ke konkrétní osobě?

Když vás zajímá více, je možné se na základě Archivního čísla s uvedením Archivujícího útvaru nebo Registračního čísla svazku s uvedením Útvaru obrátit na Archív bezpečnostních složek, buďto přímo nebo emailem, o zpřístupnění tohoto materiálu. Více se dozvíte zde.

Jak zjistit jestli zavedená osoba v seznamu EZO byla vedena jako spolupracovník StB?

V roce 2002 vstoupil v platnost zákon č. 107/2002 Sb., na jehož základě publikovala ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti seznamy osob jako spolupracovníků StB. Můžete si příslušné ověřit v těchto seznamech s pomocí vyhledavače na stránce Archivu bezpečnostních složek , případně v seznamu Nezveřejněných svazků spolupracovníků (celá ČR, 25 tis. záznamů)

Když se mi nelíbí, že o mě StB vedla záznamy, co mohu udělat?

V databázi je uvedeno skoro 800 tisíc jmen. To znamená, že se StB v Československu zajímala o velkou část občanů. Možná by stálo za to podat hromadnou žalobu na příslušníky StB, kteří špehování lidí organizovali. Jestli někdo z vás, kdo se o záznamu o sobě v této databázi dozvěděli, má stejný pocit, stačí nás kontaktovat na emailu stanislavpenc@volny.cz a do předmětu uvést Žaloba.

Co znamená barevné odlišení řádku ve vyhledávači?

Barvy jsou použity z důvodu lepší orientace, nevztahují se k zapsaným osobám a pro čtení v databázi nemají žádný význam.

Zkratky a terminologie:

 • A-??? – archivní signatura operativního spisu, který byl veden vojenskou kontrarozvědkou (III. správou). Spisy vojenské kontrarozvědky jsou – pokud se dochovaly – uloženy v příslušném oddělení Archivu bezpečnostních složek, kontakt a bližší informace: zde
 • Blokovaná osoba – důvod evidence příslušné osoby v evidenci StB. Důvodem „blokace“ ke konkrétnímu svazku byla snaha, aby nedocházelo při současném zájmu různých složek tajné policie o danou osobu k možným problémům.
 • Datum zavedení – většinou se jedná o datum evidence příslušného spisu či jiných údajů (osoba určená pro styk se státním tajemstvím, upozornění na zájem rozvědky StB či vojenské rozvědky ZS GŠ). V některých případech datum evidence osoby v elektronické databázi EZO. Tedy datum není totožné s datem, od kdy měla StB o danou osobu zájem.
 • H-??? – archivní signatura fondu „H“, který byl založen jako tzv. historický fond. StB do něho ukládala spisy k významným kauzám, které hodlala v budoucnosti propagandisticky využít. Uložen je nyní v příslušném oddělení Archivu bezpečnostních složek, kontakt a bližší informace: zde
 • III. správa – krycí označení vojenské kontrarozvědky, která byla po naprostou většinu trvání komunistického režimu součástí StB.
 • K – kontrolní. Typ svazku se zakládaly u kontrarozvědných útvarů StB, které řídily či kontrolovaly důležitou akci u podřízeného útvaru.
 • KV – Karlovy Vary, zkratka používaná v archivních číslech pro označení kraje zaniklého v roce 1960.
 • MK – bývalý archív moravských krajů; dodnes se většinou spisy, jejichž archivní čísla tuto zkratku obsahují, v naprosté většině nedochovaly.
 • NO (nepřátelská osoba) – StB podle příslušné směrnice takto označovala osoby, které byly považovány za nepřátelské. Existovalo několik kategorií nebezpečnosti, které byly řazeny sestupně (z pohledu StB byla daná osoba v okamžiku evidence považovaná za nejvíce nebezpečnou, pokud byla evidovaná jako NO I. kategorie nebezpečnosti). Současně se jedná o typ spisů, který byl k takto vymezeným osobám zakládán.
 • OČE – osobní evidenční číslo. Unikátní číslo, které bylo přiřazeno osobě v této databázi.
 • OL – Olomouc, zkratka používaná v archivních číslech pro označení kraje zaniklého v roce 1960.
 • Pohlaví – buď Z (žena) nebo M (muž).
 • Pozorka – upozornění, že o danou osobu měla zájem z různých důvodů rozvědka StB (I. správa) či vojenská rozvědka (ZS GŠ) .
 • Registrační číslo – číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován v registru svazků. Pokud byl svazek archivován, dostával nové (archivní) číslo, pod kterým byl evidován v archivním protokolu. Vybrané registrační protokoly jsou dostupné na stránce slovenského ÚPN zde Operativní svazky StB spravuje Archiv bezpečnostních složek, popis fondů je dostupný na stránce zde a kontakt na stránce zde
 • S StB – Správa Státní bezpečnosti
 • SEO VOS FMV – Statisticko-evidenční odbor Vnitřní a organizační správy Federálního ministerstva vnitra.
 • STPT – státní příslušnost evidované osoby
 • – Studijní ústav. Předchůdce archivu ministerstva vnitra.
 • Určená osoba – osoba určená z různých důvodů, většinou souvisejících s výkonem zaměstnání, pro styk se státním tajemstvím a z tohoto důvodu prověřená StB
 • V-??? – archivní signatura vyšetřovacího spisu, pod kterým byl evidován v archivním protokolu vyšetřovacích spisů. Vyšetřovací spisy jsou – pokud se dochovaly – uloženy jsou v příslušném oddělení Archivu bezpečnostních složek, kontakt a bližší informace:zde
 • Z – zvláštní fond. Vytvořen v druhé polovině padesátých let ministrem vnitra Rudolfem Barákem. Byly do něho zařazeny spisy, které měly být pod zvláštním bezpečnostním režimem v archivu. Většinou se jednalo o významné kauzy, například v souvislosti se zatýkáním komunistických funkcionářů. V roce 1990 byl nesystémově využit ministrem vnitra Richardem Sacherem, který do něho nechal přeřadit spisy osob, které se staly součástí nové politické elity. Je dochován takřka v úplnosti a je běžně přístupný v Archivu bezpečnostních složek.
 • ZV – vyšetřovací spisy, zařazené do zvlášního fondu.

Další informace

návodvysvětlivky

Odkazy na další stránky s podobným odkazem najdete zde

« tolist