Svazky.cz Motto: "Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat."
Úvodem
Aktuálně
Vyhledávání
Databáze EZO
Další databáze
Často kladené dotazy
Dokumenty
Databáze Ezo
Databáze Sezo
Osočení
Svazky Stb
Směrnice
Zmocnění
Zákon 181/2007
Snahy o otevření
     archivů StB

Stát tají informace
Žádost
Odvolání
Parlamentní komise
     17. listopadu

Mediální ohlasy
Výběr z médií
Z nedávné historie
Mediálně známé
     kauzy ohledně StB

Odkazy
Kontakt


Počítadlo přístupů
Stížnost:

Kancléř Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Věc: Stížnost proti nečinnosti.

Zasílám Vám mojí původní žádost dle zákona 106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím, odpověď oddělení archivu a moje odvolání proti němu. Vzhledem k tomu, že mě nebylo ze strany instituce, kterou řídíte odpovězeno, obracím se na Vás před případným podáním ke správnímu soudu s výzvou k nápravě tohoto protiprávního stavu.

Upozorňuji na fakt vyplývající ze shora citovaného zákona, tedy možnost odvolání proti odmítnutí informace a taky jeho vyřízeni. Upozorňuji Vás, že jsem neobdržel informace o jeho vyřízení. To je také důvod proč Vám takto píši.

V brzkou odpověď doufající
Stanislav Penc
605/701081

Dopis je poslán prostřednictvím elektronického dopisu, který nahrazuje doporučenou poštu.


Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní 4
Praha 1 - Malá Strana
118 26

Věc: Žádost o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění k 17. listopadu 1989

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vás žádám o zpřístupnění všech dokumentů vzniklých činností dvou vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění, které se na přelomu osmdesátých a devadesátých let zabývaly vyšetřováním událostí souvisejících se zásahem proti demonstrantům 17. listopadu 1989.

Se srdečným pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53
507 23 pošta Libáň
Tel: 605/701081

Odpověď.

Česká republika - KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Organizační  odbor - oddělení archivu

Sněmovní  1, 118 26 Praha 1

Tel: 257 174 131-5,  Fax: 257 174 140

WWW: http://www.psp.czV Praze dne 22. dubna 2009

č.j.  03510/Ar 30/09

Věc: žádost o studium - odpověď

Vážený  pane Penci,

     sděluji Vám, že požadované dokumenty Vyšetřovací  komise FS pro vyšetření událostí ze dne 17.11.1989  v Praze bohužel  není možné předložit ke studiu, neboť se jedná o dokumenty, které dosud nebyly archivně zpracovány a stav jejich zpracování zatím neumožňuje nahlížení - ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V současné době probíhá jejich archivní zpracování, přičemž předpokládáme, že práce budou ukončeny přibližně do konce r. 2009.

     V případě, že i poté budete mít zájem o nahlížení do těchto dokumentů, ozveme se Vám na Vámi uvedenou korespondenční adresu.  

     Současně  však upozorňuji, že k nahlížení  v archivech jsou archiválie přístupné  za podmínek stanovených v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (zejména se jedná o ustanovení § 37 citovaného zákona). Archiválie, které uvedené zákonné podmínky nebudou splňovat, Vám nebudeme moci zpřístupnit k nahlížení ani poté, co budou archivně zpracovány.

      Srdečně  zdraví
 
 

                                              PhDr. Eva Růžková

                                               vedoucí  archivu PS
 
 
 
Vážený  pan

Stanislav Penc

Staré  Hrady 53

pošta Libáň

507 23


Stížnost:
 
KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Organizační odbor - oddělení archivu
Sněmovní 1, 118 26 Praha 1
č.j.  03510/Ar 30/09

Věc: Stížnost na postup vyřízení žádosti o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění k 17. listopadu 1989

Dne 1. dubna 2009 jsem Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů požádal o zpřístupnění všech dokumentů vzniklých činností dvou vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění, které se na přelomu osmdesátých a devadesátých let zabývaly vyšetřováním událostí souvisejících se zásahem proti demonstrantům 17. listopadu 1989.

           Dne 22. dubna 2009 jsem od Vás obdržel odpověď nadepsanou Žádost o studium. V té mně sdělujete, "že požadované dokumenty Vyšetřovací komise FS pro vyšetření událostí ze dne 17.11.1989  v Praze bohužel  není možné předložit ke studiu, neboť se jedná o dokumenty, které dosud nebyly archivně zpracovány a stav jejich zpracování zatím neumožňuje nahlížení - ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V současné době probíhá jejich archivní zpracování, přičemž předpokládáme, že práce budou ukončeny přibližně do konce r. 2009".

           Jelikož Vaše odpověď neobsahovala zákonem stanovený postup při odepření informace, podávám tímto stížnost proti Vašemu postupu a žádám o zpřístupnění toho, co zákon umožňuje. Bezpochyby takovéto materiály jsou např. usnesení, sněmovní tisky, tiskové zprávy atd. vztahující se k činnosti obou komisí.

           Dále Vás žádám o sdělení o jak velký objem dokumentů se jedná (kolik má dokumentů první a kolik druhá vyšetřovací komise) a kolik z toho se Vám již za skoro dvacet let podařilo uspořádat.

V této souvislosti Vás žádám o vysvětlení rozporu mezi usnesením Federálního shromáždění č. 287  k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236) ze dne 4. března 1992, kde se v bodě 5 říká "ukládá předsednictvu FS, aby v souladu s právními předpisy zpřístupnilo veřejnosti materiály, se kterými pracovala komise 17. listopadu" a Vaším postupem.  Celé znění citovaného usnesení je na internetových stránkách http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/usneseni/u0287.htm

           Ve Vaší odpovědi dále uvádíte " že k nahlížení v archivech jsou archiválie přístupné za podmínek stanovených v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (zejména se jedná o ustanovení § 37 citovaného zákona). Archiválie, které uvedené zákonné podmínky nebudou splňovat, Vám nebudeme moci zpřístupnit k nahlížení ani poté, co budou archivně zpracovány".  Na závěr Vás žádám o objasnění co konkrétně myslíte odkazem na § 37, tedy jaký konkrétní odstavec a písmeno.

           Věřím, že smyslem archivu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR není ani utajování informací a ani nerespektování usnesení zákonodárců. Vaše odpověď, která vypovídá o tom, že parlamentní vyšetřování událostí, které si letos budeme ve 20letém výročí připomínat, jsou do dnešní doby neveřejná a předpoklad zveřejnění ,jak píšete konec tohoto roku, je alarmujícím sdělením o stavu orgánů českého Parlamentu a demokratického cítění některých státních úředníků.

           Žádám Vás o informaci, kdo mojí stížnost na Váš postup bude dle zákona 106/1999Sb. vyřizovat.

S pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53
507 23 pošta Libáň


Odpověd:

Parlament České republiky

KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Radana Juranková          

ředitelka organizačního odboru
 
V Praze dne 22. května 2009

                                                      č.j. 04253/2009
 
 

Věc: odpověď na stížnost
 

Vážený  pane Penci,

     na základě rozhodnutí vedoucího Kanceláře Poslanecké  sněmovny ze dne 21. 5. 2009 odpovídám na další dotazy uvedené  ve Vaší stížnosti ze dne 23. 4. 2009. (Zmiňovaným rozhodnutím vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny rozhodl o Vaší stížnosti ze dne 23. 4. 2009; toto rozhodnutí Vám bylo odesláno prostřednictvím poštovní přepravy.)

     V následující části zasílám odpovědi na Vaše otázky obsažené ve 3. - 6. odstavci stížnosti.

Odpověď k otázce uvedené v odstavci 3:

     Federální  shromáždění zveřejnilo nejdůležitější materiály komise v souladu se záměry usnesení FS č. 287 ze 4. 3. 1992. Archiv je v odpovědi neuvedl, neboť předpokládal, že jste obeznámen s internetovými stránkami Poslanecké sněmovny, neboť z nich citujete. Pro Vaši informaci uvádím postup přístupu na webové stránky Poslanecké sněmovny. Na adrese www.psp.cz vyhledejte prosím Digitální repozitář/Federální shromáždění 1986-1990/Tisky/ příslušný tisk a další volební období obdobně - www. psp.cz/Digitální repozitář/Federální shromáždění 1990-1992/ Tisky/příslušný tisk. Zde jsou zveřejněny  zprávy jak tzv. „Stankovy komise“, tak tzv. „Rumlovy komise“.

Jsou to tyto tisky :

      V. volební  období FS (tzv. „Stankova komise“): T 218, 211, 236, 276, 430 a 431 (průběžná zpráva, usnesení FS a závěrečná zpráva a usnesení k ní),

      VI. volební  období FS (tzv. „Rumlova komise“): T 332, 413, 540, 553, 1131, 1236, 1250 (dílčí zpráva, návrh usnesení FS ke zprávě, sdělení vyšetřovací komise, závěrečná zpráva a usnesení k ní).

Obdobným způsobem lze najít stenoprotokoly ze schůzí FS.

Originály těchto dokumentů jsou uspořádané  a archiv Vám je může předložit, pokud budete mít zájem.

Dodávám, že jednání Stankovy komise jsou volným způsobem uvedena a komentována v knize V. Bartušky Polojasno, vydané r. 1990.
 
 
 

Odpověď k otázce uvedené v odstavci 4:

Dokumenty FS V. volebního období – tzv. „Stankovy komise“  čítají 8 archivních kartonů, které jsou zatím pouze evidovány, nikoli zpracovány, neboť „Rumlova komise“  s nimi též pracovala.

8 krabic =  0,88 běžných metrů (bm).

„Rumlova komise“ obsahuje 35 kartonů, které měly zvlášť utajovaný režim, a 4 kartony evidované běžné korespondence, která nepodléhala režimu utajení.

35 + 4 krabice = 39 krabic = 4,29 bm spisů. Celkem se tedy jedná o 5,17 bm. Pořádání probíhá, v této fázi přípravy k dnešnímu dni není nic hotovo.

Odpověď k otázce uvedené v odstavci 5:

Pokusím se vysvětlit údajný rozpor mezi usnesením č. 287 FS a skutečností. V bodě 5 tohoto  usnesení FS ukládá předsednictvu FS, aby v souladu s právními předpisy zpřístupnilo veřejnosti materiály, se kterými pracovala „K – 17“. (Odkaz na předpisy: zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství , zákon č. 383/1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství.) Tak se i stalo. Veřejnost byla po celou dobu trvání práce komise průběžně informována o jejích výsledcích  (viz bod 3 - čísla tisků FS V a  FS VI, stenoprotokoly schůzí FS na webových stránkách), popř. mediálním zveřejňováním Československou televizí a dalšími médii. Předsednictvo FS se řídilo dle výše citovaného usnesení FS platnými právními předpisy (zákon o archivnictví, předpisy o ochraně státního tajemství – viz výše). V archivu jsou uloženy zápisy z jednání předsednictva FS a korespondence s generální prokuraturou, ministerstvem vnitra,  s legislativním odborem FS. Podle výsledků těchto jednání se řídila Šolcova komise. Není vinou archivu, že zprávy komise K - 17 byly veřejné, ale použité materiály k nim měly stupeň utajení tajné a přísně tajné.  

Odpověď k otázce uvedené v odstavci 6:

     Přístupné  jsou především archiválie starší 30 let (odst. 1 § 37). Z toho existují výjimky:

    * archiválie budou před vypršením této lhůty předloženy, pokud vznikly před 1. 1. 1990 z činnosti státních orgánů (za státní orgán je považován subjekt, který svou existenci opírá o právní předpis, jedná jménem státu tím, že vydává závazné předpisy, provádí je a naplňuje, nalézá právo , tj. orgány moci zákonodárné + výkonné + soudní);
    * archiválie budou před vypršením této lhůty předloženy, pokud vznikly před 1. 1. 1990 z činnosti StB a NF;
    * archiválie budou před vypršením této lhůty předloženy, pokud archiválie a archiválie, které byly jako dokumenty (před vybráním za archiválie) před žádostí o nahlížení veřejně přístupné.

 

     Omezující  podmínkou je dále ustanovení odst. 2 § 37 – pokud archiválie obsahují citlivé osobní údaje (takové  v souboru budou), tak do nich lze nahlížet jen se souhlasem této osoby. Archiv prostřednictvím Kanceláře požádá dotyčné osoby o souhlas (§ 37, odst. 2, odstavce 3 a 4 upřesňují postup archivu), ale je možné, že některé osoby souhlas nedají. To jsme předjímali naší větou uvedenou v odpovědi: „Archiválie, které uvedené zákonné podmínky nebudou splňovat, Vám nebudeme moci zpřístupnit k nahlížení ani poté, co budou archivně zpracovány.“
 

   Přístupné  jsou především archiválie uspořádané (odst. 1b § 38). Dalším omezením může být i to, že fyzický stav archiválií nahlížení neumožňuje (odst. 1a § 38). Menší část dokumentů je poničená - jsou slepené nebo přilepené k plastovým deskám. Archiv je bude muset dát odborně ošetřit. Budou přístupné po ošetření, jehož termín v tuto chvíli nejsme schopni odhadnout, proto pro korektnost jsme použili výše citovanou větu v odpovědi.

     Doufám, že jsem Vaše otázky dostatečně vysvětlila a zodpověděla ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud se domníváte, že Vám nebyly poskytnuty veškeré informace, o které jste žádal, žádám Vás, abyste mi tuto skutečnost sdělil.
 

S pozdravem
 
Radana Juranková v.r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

Vážený  pan

Stanislav   P e n c

Staré  Hrady 53

pošta Libáň

507 23