www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Námitky kontrolovaného Stanislava PENCE proti kontrolnímu protokolu

Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 PRAHA 7

V Milkovicích dne 16. května 2010
Věc: N á m i t k y kontrolovaného Stanislava PENCE proti kontrolnímu
protokolu Zn. INSP4-5290/09

Ve shora označené kauze jsem obdržel kontrolní protokol, vůči němuž
mám následující z á s a d n í n á m i t k y .
Šetření považuji za zmatečné a šikanózní vůči mé osobě.
Po celou dobu šetření bazíruji na meritu věci a sice, že mnou
zveřejněný obsah webu www. svazky.cz je ve smyslu našeho právního
řádu archiválií a nedopustil jsem se proto a ani jsem se nemohl
dopustit úřadem vytýkaného nedovoleného zveřejnění osobních
údajů. Poznávání naší nedávné minulosti je veřejným zájmem
podpořeným řadou zákonů.
Úřad ohledně určení, zda jde o archiválii nebo ne, vychází toliko
a jen z vyjádření ředitele Archivu bezpečnostních složek pana
Bukovszkého. V tomto dokumentu však nelze najít ani jediné písmeno
pro závěr úřadu, že by předmětný obsah mého webu nebyl archiválií
a dotýkal se tak práv příslušných občanů na ochranu jejich osobních
údajů.

Naopak, své osobní vyjádření uzavírá pan Bukovszky tímto konstatováním:
Pokud se týká druhé otázky, tzn. jaký je statut databáze zpracované
kontrolovaným, tedy panem S. Pencem, musím konstatovat, že tato otázka
nespadá do působnosti Archivu ve smyslu zákona č. 181/2007 Sb.,.
Archiv nemá ani ze zákona zmocnění šetřit databázi kontrolovaného,
tudíž se k předmětné otázce nemůže vyjádřit.
Ve výše uvedeném vyjádření tedy pan Bukovszky sám sebe i jím
vedenou instituci označuje za n e k o m p e t e n t n í k odbornému
a věcnému posouzení kontrolované kauzy. Úřad však jeho závěry
vydává za relevantní, jaké by mohl opatřit jen řádný znalecký
posudek. Nedokážu si takový postup vysvětlit jinak, než jako snahu
úřadu mne šikanovat.

V neposlední řadě nelze pominout fakt, že v tomto týdnu byl pan
Bukovszký zbaven pro rozporuplnou práci postu ředitele Archivu bezpečnostních
složek.

Vzhledem k těmto okolnostem nemohu přijmout závěr kontrolního protokolu,
považuji jej za zmatečný a nesouhlasím s ním ve smyslu výše specifikovaných
námitek.

N a v r h u j i , aby úřad zadal dva nezávislé znalecké posudky
s cílem expertně zjistit, zda můj web www.svazky.cz zveřejnil archiválie
ve smyslu českého právního řádu a věcné povahy dokumentů po
právu. V opačném případě bych byl nucen brát dosavadní činnost
úřadu vůči mé osobě jako masivní protiprávní šikanu.

Stanislav P E N C
Staré Hrady 53
507 23 LIBÁŇ


« tolist