www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Odpověď na stížnost

Parlament České republiky

KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Radana Juranková

ředitelka organizačního odboru

 

V Praze dne 22. května 2009

č.j. 04253/2009

 

Věc: odpověď na stížnost

 

Vážený pane Penci,

 

na základě rozhodnutí vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny ze dne 21. 5. 2009 odpovídám na další dotazy uvedené ve Vaší stížnosti ze dne 23. 4. 2009. (Zmiňovaným rozhodnutím vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny rozhodl o Vaší stížnosti ze dne 23. 4. 2009; toto rozhodnutí Vám bylo odesláno prostřednictvím poštovní přepravy.)

 

V následující části zasílám odpovědi na Vaše otázky obsažené ve 3. - 6. odstavci stížnosti.

Odpověď k otázce uvedené v odstavci 3:

 

Federální shromáždění zveřejnilo nejdůležitější materiály komise v souladu se záměry usnesení FS č. 287 ze 4. 3. 1992. Archiv je v odpovědi neuvedl, neboť předpokládal, že jste obeznámen s internetovými stránkami Poslanecké sněmovny, neboť z nich citujete. Pro Vaši informaci uvádím postup přístupu na webové stránky Poslanecké sněmovny. Na adrese www.psp.cz vyhledejte prosím Digitální repozitář/Federální shromáždění 1986-1990/Tisky/ příslušný tisk a další volební období obdobně - www. psp.cz/Digitální repozitář/Federální shromáždění 1990-1992/ Tisky/příslušný tisk. Zde jsou zveřejněny zprávy jak tzv. „Stankovy komise“, tak tzv. „Rumlovy komise“.

 

Jsou to tyto tisky :

 

V. volební období FS (tzv. „Stankova komise“): T 218, 211, 236, 276, 430 a 431 (průběžná zpráva, usnesení FS a závěrečná zpráva a usnesení k ní),

VI. volební období FS (tzv. „Rumlova komise“): T 332, 413, 540, 553, 1131, 1236, 1250 (dílčí zpráva, návrh usnesení FS ke zprávě, sdělení vyšetřovací komise, závěrečná zpráva a usnesení k ní).

 

Obdobným způsobem lze najít stenoprotokoly ze schůzí FS.

Originály těchto dokumentů jsou uspořádané a archiv Vám je může předložit, pokud budete mít zájem.

Dodávám, že jednání Stankovy komise jsou volným způsobem uvedena a komentována v knize V. Bartušky Polojasno, vydané r. 1990.

Odpověď k otázce uvedené v odstavci 4:

Dokumenty FS V. volebního období – tzv. „Stankovy komise“ čítají 8 archivních kartonů, které jsou zatím pouze evidovány, nikoli zpracovány, neboť „Rumlova komise“ s nimi též pracovala.

8 krabic = 0,88 běžných metrů (bm).

„Rumlova komise“ obsahuje 35 kartonů, které měly zvlášť utajovaný režim, a 4 kartony evidované běžné korespondence, která nepodléhala režimu utajení.

35 + 4 krabice = 39 krabic = 4,29 bm spisů. Celkem se tedy jedná o 5,17 bm. Pořádání probíhá, v této fázi přípravy k dnešnímu dni není nic hotovo.

 

Odpověď k otázce uvedené v odstavci 5:

Pokusím se vysvětlit údajný rozpor mezi usnesením č. 287 FS a skutečností. V bodě 5 tohoto usnesení FS ukládá předsednictvu FS, aby v souladu s právními předpisy zpřístupnilo veřejnosti materiály, se kterými pracovala „K – 17“. (Odkaz na předpisy: zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství , zákon č. 383/1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství.) Tak se i stalo. Veřejnost byla po celou dobu trvání práce komise průběžně informována o jejích výsledcích (viz bod 3 - čísla tisků FS V a FS VI, stenoprotokoly schůzí FS na webových stránkách), popř. mediálním zveřejňováním Československou televizí a dalšími médii. Předsednictvo FS se řídilo dle výše citovaného usnesení FS platnými právními předpisy (zákon o archivnictví, předpisy o ochraně státního tajemství – viz výše). V archivu jsou uloženy zápisy z jednání předsednictva FS a korespondence s generální prokuraturou, ministerstvem vnitra, s legislativním odborem FS. Podle výsledků těchto jednání se řídila Šolcova komise. Není vinou archivu, že zprávy komise K - 17 byly veřejné, ale použité materiály k nim měly stupeň utajení tajné a přísně tajné.

 

Odpověď k otázce uvedené v odstavci 6:

Přístupné jsou především archiválie starší 30 let (odst. 1 § 37). Z toho existují výjimky:

* archiválie budou před vypršením této lhůty předloženy, pokud vznikly před 1. 1. 1990 z činnosti státních orgánů (za státní orgán je považován subjekt, který svou existenci opírá o právní předpis, jedná jménem státu tím, že vydává závazné předpisy, provádí je a naplňuje, nalézá právo , tj. orgány moci zákonodárné + výkonné + soudní);

* archiválie budou před vypršením této lhůty předloženy, pokud vznikly před 1. 1. 1990 z činnosti StB a NF;

* archiválie budou před vypršením této lhůty předloženy, pokud archiválie a archiválie, které byly jako dokumenty (před vybráním za archiválie) před žádostí o nahlížení veřejně přístupné.

Omezující podmínkou je dále ustanovení odst. 2 § 37 – pokud archiválie obsahují citlivé osobní údaje (takové v souboru budou), tak do nich lze nahlížet jen se souhlasem této osoby. Archiv prostřednictvím Kanceláře požádá dotyčné osoby o souhlas (§ 37, odst. 2, odstavce 3 a 4 upřesňují postup archivu), ale je možné, že některé osoby souhlas nedají. To jsme předjímali naší větou uvedenou v odpovědi: „Archiválie, které uvedené zákonné podmínky nebudou splňovat, Vám nebudeme moci zpřístupnit k nahlížení ani poté, co budou archivně zpracovány.“

Přístupné jsou především archiválie uspořádané (odst. 1b § 38). Dalším omezením může být i to, že fyzický stav archiválií nahlížení neumožňuje (odst. 1a § 38). Menší část dokumentů je poničená - jsou slepené nebo přilepené k plastovým deskám. Archiv je bude muset dát odborně ošetřit. Budou přístupné po ošetření, jehož termín v tuto chvíli nejsme schopni odhadnout, proto pro korektnost jsme použili výše citovanou větu v odpovědi.

Doufám, že jsem Vaše otázky dostatečně vysvětlila a zodpověděla ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud se domníváte, že Vám nebyly poskytnuty veškeré informace, o které jste žádal, žádám Vás, abyste mi tuto skutečnost sdělil.

 

 

S pozdravem

Radana Juranková v.r.

 

Vážený pan

Stanislav P e n c

Staré Hrady 53

pošta Libáň

507 23

 « tolist