www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Stížnost na vyřízení žádosti

KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Organizační odbor - oddělení archivu
Sněmovní 1, 118 26 Praha 1
č.j.  03510/Ar 30/09

Věc: Stížnost na postup vyřízení žádosti o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění k 17. listopadu 1989

Dne 1. dubna 2009 jsem Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů požádal o zpřístupnění všech dokumentů vzniklých činností dvou vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění, které se na přelomu osmdesátých a devadesátých let zabývaly vyšetřováním událostí souvisejících se zásahem proti demonstrantům 17. listopadu 1989.

Dne 22. dubna 2009 jsem od Vás obdržel odpověď nadepsanou Žádost o studium. V té mně sdělujete, "že požadované dokumenty Vyšetřovací komise FS pro vyšetření událostí ze dne 17.11.1989  v Praze bohužel  není možné předložit ke studiu, neboť se jedná o dokumenty, které dosud nebyly archivně zpracovány a stav jejich zpracování zatím neumožňuje nahlížení - ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V současné době probíhá jejich archivní zpracování, přičemž předpokládáme, že práce budou ukončeny přibližně do konce r. 2009".

Jelikož Vaše odpověď neobsahovala zákonem stanovený postup při odepření informace, podávám tímto stížnost proti Vašemu postupu a žádám o zpřístupnění toho, co zákon umožňuje. Bezpochyby takovéto materiály jsou např. usnesení, sněmovní tisky, tiskové zprávy atd. vztahující se k činnosti obou komisí.

Dále Vás žádám o sdělení o jak velký objem dokumentů se jedná (kolik má dokumentů první a kolik druhá vyšetřovací komise) a kolik z toho se Vám již za skoro dvacet let podařilo uspořádat.

V této souvislosti Vás žádám o vysvětlení rozporu mezi usnesením Federálního shromáždění č. 287  k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236) ze dne 4. března 1992, kde se v bodě 5 říká "ukládá předsednictvu FS, aby v souladu s právními předpisy zpřístupnilo veřejnosti materiály, se kterými pracovala komise 17. listopadu" a Vaším postupem.  Celé znění citovaného usnesení je na internetových stránkách http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/usneseni/u0287.htm

Ve Vaší odpovědi dále uvádíte " že k nahlížení v archivech jsou archiválie přístupné za podmínek stanovených v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (zejména se jedná o ustanovení § 37 citovaného zákona). Archiválie, které uvedené zákonné podmínky nebudou splňovat, Vám nebudeme moci zpřístupnit k nahlížení ani poté, co budou archivně zpracovány".  Na závěr Vás žádám o objasnění co konkrétně myslíte odkazem na § 37, tedy jaký konkrétní odstavec a písmeno.

Věřím, že smyslem archivu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR není ani utajování informací a ani nerespektování usnesení zákonodárců. Vaše odpověď, která vypovídá o tom, že parlamentní vyšetřování událostí, které si letos budeme ve 20letém výročí připomínat, jsou do dnešní doby neveřejná a předpoklad zveřejnění ,jak píšete konec tohoto roku, je alarmujícím sdělením o stavu orgánů českého Parlamentu a demokratického cítění některých státních úředníků.

Žádám Vás o informaci, kdo mojí stížnost na Váš postup bude dle zákona 106/1999Sb. vyřizovat.

S pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53
507 23 pošta Libáň